تیزرهای دیجیتال در واقع آثار دیجیتالی هستند که در این جشنواره با محوریت سلامتی می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. بدین منظور متقاضیان می بایست از طریق وب سایت ثبت نام نمایند و با توجه به اطلاعات موجود، اقدام به ارسال آثار و اطلاعات مربوط به آن بنمایند.