خبرگزاری یکی از ارکان اساسی در فرایند خبر رسانی است. خبرگزاری ها در واقع یک عامل تاثیرگزار برای ایجاد ارتباط با مخاطب و در واقع یک پایگاه اطلاع رسانی پویا می باشند. در این راستا علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این بخش، آثار خود در قالب خبرگزاری با محوریت سلامتی را ارسال نمایند. بدین منظور متقاضیان می بایست از طریق وب سایت ثبت نام نمایند و با توجه به اطلاعات دریافتی از دبیر جلسه، اقدام به ارسال آثار و اطلاعات مربوط به آن بنمایند.